thuabandau_174@gmail.com

Ngồi chờ đợi cơ hội ghé ngang Đừng nằm mơ giữa ban ngày Hãy đứng lên để bước đi Để đam mê được bay xa thật xa!!!


You are not connected. Please login or register

TIẾNG ANH (ĐÁP TRẢ LỜI TỪ UNIT 1 - 4)

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

avatar
Admin
HỆUNIT 1: THE COMPUTER (MÁY TÍNH)
Các ý chính trong bài
- Computers are machines capable of processing and outputting data. Máy tính là loại mà
sử lý và cho ra được số liệu.
- All computers accept and process information in the form of instructions and characters.
Các máy tính nhận và sử lý thông tin dưới dạng các lệnh và ký tự.
- The information necessary for solving problems is found in the memory of the computer.
Thông tin cần để giải các bài toán được thấy trong bộ nhớ của máy tính.
- Computers can still be useful machines even if they can’t communicate with the user.
Máy tính vẫn là công cụ có ích kể cả khi nó không kết nối với người người dùng.
- There are many different devices used for feeding information into a computer. Có
nhiều thiết bị khác nhau được dùng để nhập dữ liệu vào máy tính.
- There aren’t many diferent types of devices used for giving results as there are for
accepting information. Không có nhiều loại thiết bị dùng để cho ra sản phẩm như các
thiết bị nhận thông tin.
- Computers can work endlessly without having to stop to rest unless there is a
breakdown. Máy tính có thể làm việc không ngừng không cần dừng để nghỉ trừ khi có
một hỏng hóc nào đó.
Bài khoá:
A computer is a machine with an intricate network of electronic circuits that operate switches or magnetize tiny metal cores. The I switches, like the cores, are capable of being in one of two possible I states, that is, on or off; magnetized or demagnetized. The machine is capable of storing and manipulating numbers, letters, and characters.The basic idea of a computer is that we can make the machine do what we want by inputting signals that turn certain switches on and turn others off, or that magnetize or do not magnetize the cores.
The basic job of computers is the processing of information. For this reason, computer can be defined as devices which accept information in the form of instructions called a program and characters called data, perform mathematical and/or logical operations on the information, and then supply results of these operations. The program, or part of it, which tells the computers what to do and the data, which provide the information needed to solve the problem, are kept inside the computer in a place called memory.
Computers are thought to have many remarkable powers. However, most computers, whether large or small have three basic capabilities. First, computers have circuits for performing arithmetic operations, such as: addition, subtraction, division, multiplication and exponentiation. Second, computers have a means of communicating with the user. After all, if we couldn't feed information in and get results back, these machines wouldn't be of much use. However,. certain computers (commonly minicomputers and microcomputers) are used to control directly things such as robots, aircraft navigation systems, medical instruments, etc.
Some of the most common methods of inputting information are to use punched cards, magnetic tape, disks, and terminals. The computer's input device (which might be a card reader, a tape drive or disk drive, depending on the medium used in inputting information) reads theinformation into the computer.
For outputting infonnation, two common devices used are a printer which prints the new information on paper, or a CRT display screen which shows the results on a TV-like screen.
Third, computers have circuits which can make decisions. The kinds of decisions which computer circuits can make are not of the type: "Who would win a war between two countries?" or "Who is the richest person in the world?" Unfortunately, the computer can only decide three things, named: Is one number less than another? Are two numbers equal? and, Is one number greater than another?
A computer can solve a series of problems and make hundreds, even thousands, of logical decisions without becoming tired or bored. It can find the solution to a problem in a fraction of the time it takes a human being to do the job. A computer can replace people in dull, routine tasks, but it has no originality; it works according to the instructions given to it and cannot exercise any value judgements. There are times when a computer seems to operate like a mechanical "brain", but its achievements are limited by the minds of human beings. A computer cannot do anything unless a person tells it what to do and gives it the appropriate infonnation; but because electric pulses can move at the speed of light, a computer can carry out vast numbers of arithmeticlogical operations almost instantaneously. A person can do everything a computer can do, but in many cases that person would be dead long before the job was finished.
Bài dịch
1. Máy tính là cỗ máy có một mạng các mạch điện tử phức tạp điều hành các công tắc hay
từ hóa các lõi kim loại nhỏ tý. Công tắc cũng như lõi từ, có khả năng ở một trong hai
trạng thái, tắt hoặc mở, từ hóa hay bị khử từ. Máy có khả năng lưu trữ và thao tác các
con số, mẫu tự và ký tự. Ý niệm cơ bản về máy tính là ta có thể khiến máy thực hiện
những điều mình muốn bằng cách đưa vào các tín hiệu để mở công tắc này, tắt công tắc
kia, hoặc từ hóa hay khử từ các lõi từ.
2. Công việc cơ bản của máy tính là xử lý thông tin. Vì lý do này máy tính có thể được
định nghĩa như là thiết bị tiếp nhận thông tin dưới hình thức các chỉ thị được gọi là chương trình và các ký tự gọi là dữ liệu, thực hiện các phép tính logic và/hoặc toán học về thông tin rồi cho kết quả. Chương trình hay một phần chương trình ra lệnh cho máy những điều cần thực hiện, và dữ liệu vốn cung cấp thông tin cần để giải quyết vấn đề, được lưu vào máy tính tại một nơi gọi là bộ nhớ.
3. Người ta cho rằng máy tính có nhiều năng lực đáng kể. Tuy nhiên tất cả các máy tính dù
lớn hay nhỏ đều có ba khả năng cơ bản. Trước hết máy tính có các mạch để thực hiện
những phép tính số học như cộng trừ nhân chia và lũy thừa. Thứ đến máy tính có
phương tiện giao tiếp với người sử dụng. Sau cùng, nếu ta không thể đưa thông tin vào
máy và nhận lại kết quả, máy tính sẽ chẳng có tác dụng gì. Tuy nhiên một số máy tính
nhất định (thông thường là máy mini và máy vi tính) được dùng để điều khiển trực tiếp
những thứ như người máy, hệ thống điều hành không lưu, thiết bị y khoa v.v..
4. Một số phương pháp thông thường nhất để nhập thông tin là sử dụng card đục lỗ, băng
từ, đĩa và thiết bị đầu cuối. Thiết bị nhập của máy tính ( có thể là bộ đọc card, ổ băng
hay ổ đĩa, tùy thuộc vào phương tiện được dùng khi nhập thông tin ) đọc thông tin vào máy tính. Để xuất thông tin, hai thiết bị thường được sử dụng là máy in để in thông tin
mới lên giấy, hoặc màn hình hiển thị CRT, hiển thị kết quả trên một màn hình hệt như
màn hình vi tivi.
5. Thứ ba, máy tính có những mạch có thể đưa ra quyết định. Các loại quyết định do mạch
máy tính đưa ra không thuộc loại câu hỏi: Ai là kẻ thắng trận giữa hai quốc gia? hay Ai
là người giàu có nhất thế giới? Tiêc thay máy tính chỉ quyết định được ba điều, đó là:
Có phải số này nhỏ hơn số kia? Hai số bằng nhau? hay số này lớn hơn số kia?
6. Máy tính có thể giải một loạt bài toán và đưa ra hàng trăm thậm chí hàng ngàn quyết
định hợp lý mà không hề mệt mỏi hay buồn chán. Nó có thể tìm giải đáp cho một bài
toán trong một thời gian rất ngắn so với thời gian con người phải mất. Máy tính có thể
thay thế con người trong những công việc buồn tẻ hằng ngày.
UNIT 2: HISTORY OF COMPUTER (LỊCH SỬ CỦA MÁY TÍNH)
Các ý chính trong bài
- Computers, as we know them today, have gone through many changes. Máy tính như chúng ta biết ngày nay đã trải qua rất nhiều thay đổi.
- Computers have had a very short history. Máy tính có một lịch sử còn rất ngắn ngủi.
- The abacus and the fingers are two calculating devices still in use today. Bàn tính và ngón tay là những công cụ tính toán mà ngày nay người ta vẫn còn sử dụng.
- Charles Babbage, an Englishman, could well be called the father of computers. Charles Babbage, một người Anh có thể được coi là cha đẻ của máy tính.
- The first computer was invented and built in USA. Máy tính đầu tiên được phát minh ở nước Mỹ.
- Today’s computers have more circuits than previous computers. Máy tính ngày nay có nhiều mạch hơn trước kia.
Bài khoá:
Let us take a look at the history of the computer that we know today. The very first calculating device used was the ten ftngers of a man's hands. This, in fact, is why today we still count in tens and multiples of tens. Then the abacus was invented, a bead frame in which the beads are moved from left to right. People went on using some form of abacus well into the 16th century, and it is still being used in some parts of the world because it can be understood without knowing how to read.
During the 17 th and 18th centuries many people tried to ftnd easy ways of calculating.
J.Napier, a Scotsman, devised a mechanical way of multiplying and dividing, which is how the modem slide rule works. Henry Briggs used Napier's ideas to produce logarithm tables which all mathematicians use today. Calculus, another branch of mathematics, was independently invented by both Sir Isaac Newton, an Englishman, and Leibnitz, a German mathematician.
The first real calculating machine appeared in 1820 as the result of several people's experiments. This type of machine, which saves a great deal of time and reduces the possibility of
making mistakes, depends on a series of ten-toothed gear wheels. In 1830 Charles Babbage, an
Englishman, designed a machine that was called "The Analytical Engine". This machine, which
Babbage showed at the Paris Exhibition in 1855, was an attempt to cut out the human being
altogether, except for providing the machine with the necessary facts about the problem to be
solved. He never finished this work, but many of his ideas were the basis for building today's
computers.
In 1930, the first analog computer was built by an American named Vannevar Bush. This device was used in W orld War II to help aim guns. Mark I, the name given to the ftrst digital computer, was completed in 1944. The men responsible for this invention were Professor Howard Aiken and some people from IBM. This was the first machine that could figure out long lists of mathematical problems, all at a very fast rate. In 1946 two engineers at the University of Pennsylvania, J. Eckert and J. Mauchly, built the first digital computer using parts called vacuum tubes. They named their new invention ENIAC. Another important advancement in computers came in 1947, when John Yon Newmann developed the idea of keeping instructions for the computer inside the computer's memory.
The first generation of computers, which used vacuum tubes, came out in 1950. Univac I is
an example of these computers which could perform thousands of calculations per second. In
1960, the second generation of computers was developed and these could perform work ten times
faster than their predecessors. The reason for this extra speed was the use of transistors instead of
vacuum tubes. Second-generation computers were smaller, faster and more dependable than fIrst-
generation computers. The third-generation computers appeared on the market in 1965. These
computers could do a million calculations a second, which is 1000 times as many as first
generation computers. Unlike second-generation computers, these are controlled by tiny
integrated circuits and are consequently smaller and more dependable. Fourth-generation
computers have now arrived, and the integrated circuits that are being developed have been
greatly reduced in size. This is due to microminiaturization, which means that the circuits are
much smaller than before; as many as 1000 tiny circuits now fit onto a single chip. A chip is a
square or rectangular piece of silicon, usually from 1/10 to 1/4 inch, upon which several layers of
an integrated circuit are etched or imprinted, after which the circuit is encapsulated in plastic,
ceramic or metal. Fourth-generation computers are 50 times faster than third - generation
computers and can complete approximately 1,000,000 instructions per second.
At the rate computer technology is growing, today's computers might be obsolete by 1985 and most certainly by 1990. It has been said that if transport technology had developed as rapidly as computer technology, a trip across the Atlantic Ocean today would take a few seconds.

Bài dịch
1. Chúng ta hãy xem qua lịch sử của chiếc máy tính cho đến nay. Dụng cụ tính toán đầu tiên
được sử dụng là 10 ngón tay của con người. Thực vậy, đây là lý do đến nay tại sao chúng ta vẫn
còn đếm đến mười và các bội số của 10. Sau đó bàn tính được phát minh, một khung có hột tròn trong đó người ta vẫn tiếp tục sử dụng một số loại bàn tính, và nó vẫn đang được sử dụng mà không cần biết đọc.
2. Suốt thế kỷ 17 và 18, nhiều người đã cố tìm phương pháp tính toán dễ dàng. J.Napierr người Scot len sáng tạo một phương pháp nhân chia cơ học, và đó chính là phương pháp hoạt động của thước lô ga hiện đại. Henrry Briggs đã dùng ý tưởng của Napier để phát minh bảng logarit mà hiện nay tất cả các nhà toán học sử dụng. Calculuss, ngành toán học chia làm hai phần phép tính tích phân và phép tính vi phân giải các bài toán về hệ số các biến, là do Isac newwton người Anh và Leibnitz, nhà toán học người Đức phát minh độc lập.
3. Máy tính thực sự đầu tiên xuất hiện năm 1820 là kết quả thí nghiệm của nhiều người.
Loại máy này vốn giúp tiết kiệm được nhiều thời gian và giảm khả năng sai sót, phụ thuộc vào
một loại bánh xe có 10 răng. Vào năm 1830, Charle Babbage trưng bày tại triển lãm Paris trưng
bày tại triển lãm gọi là động cơ phân tích. Máy này được Babbage trưng bày tại triển lãm Paris
năm 1885, là một cố gắng tách khỏi vai trò con người ra khỏi máy, ngoại trừ việc cung cấp cho
máy những dữ liệu cần thiết về bài toán phải giải. Ông đã chẳng bao giờ hoàn tất công trình của
mình, nhưng nhiều ý tưởng của ông trở thành cơ sở cho việc hình thành máy tính hiện nay.
4. Năm 1930, máy tính tương tự do một người Mỹ tên là Vannevar Bush chế tạo. Thiết bị
này được sử dụng trong thế chiến thứ hai để trợ ngắm súng. Mark I tên đặt cho máy tính kỹ thuật
số đầu tiên, hoàn tất vào năm 1944. Chịu trách nhiệm về phát minh này là giáo sư Howard Aiken
và một số người của hãng IBM. Đây là máy đầu tiên có thể giải hàng loạt bài toán với một nhịp
độ rất nhanh. Vào năm 1946, hai kỹ sư tại đại học Pennsylvania, Eckert và Mauchly chế tạo máy
kỹ thuật số đầu tiên sử dụng các bộ phận gọi là ống chân không. Họ đặt tên phát minh mới của
mình là ENIAC. Một tiến bộ quan trọng khác về máy tính xuất hiện năm 1947, khi john Von
Newmann triển khai ý tưởng lưu chỉ thị dùng trong máy tính vào trong bộ nhớ của máy.
5. Thế hệ máy tính đầu tiên dùng đèn ống chân không ra đời năm 1950, Univac I là ví dụ về
loại máy tính này, nó có thể thực hiện hàng ngàn phép tính trong một giây. Năm 1960, thế hệ máy
tính thứ hai được phát triển, có khả năng thi hành công việc nhanh hơn một cacsch 10 lần so với
đời trước. Lý do của sự vượt bậc về tốc độ này là việc sử dụng bóng bán dẫn thay cho đèn ống
chân không. Máy tính thế hệ thứ hai nhỏ hơn, nhanh hơn và đáng tin cậy hơn máy tính thế hệ đầu
tiên. Máy tính thế hệ thứ ba được điều khiển bằng mạch tích hợp nhỏ li ti, do đó chúng nhỏ hơn và
đáng tin cậy hơn. Hiện nay máy tính thế hệ thứ tư đã ra đời và các mạch tích hợp có kích cỡ giảm
đi đáng kể. Điều này nhờ vào công nghệ vi hóa, nghĩa là các mạch nhỏ hơn nhiều so với trước,
hiện nay cả ngàn mạch nhỏ li ti được gắn vừa khít trên một chip đơn lẻ. Chip là một mảnh silicon
hình vương hoặc hình chữ nhật, thông thường từ 1/10 đến ¼ inch, trên đó có nhiều lớp mạch tích
hợp được ép hoặc khắc lên, sau đó được bọc bằng chất dẻo, gốm hay kim loại. Máy tính thế hệ
thứ thư có tốc độ gấp 50 lần so với máy thế hệ thứ ba và có thể hoàn thành một triệu lệnh trong
một giây.
6. Với nhịp độ phát triển của công nghệ máy tính hiện nay, máy tính giờ đây rất có thể sẽ bị lạc hậu. Người ta nói rằng, nếu kỹ thuật chuyên trở phát triển nhanh như công nghệ máy vi tính thì ngày nay công cuộc hành trình băng Đại tây dương chỉ mất vài giây.

UNIT 3: CHARACTERISTICS OF COMPUTER (ĐẶC ĐIỂM CỦA MÁY TÍNH)
Các ý chính trong bài
- All computers have an input, a processor, an output and a storage device. Tất cả các máy
tính đều có một thiết bị đầu vào, một bộ sử lý, một thiết bị đầu ra và một thiết bị lưu trữ.
- All computers have the same basic hardware components. Tất cả các máy tính đều có các linh kiện phần cứng cơ bản.
- All information to be processed must be prepared in such a way that the computer will understand it.
- Tất cả các thông tin được sử lý phải được chuẩn bị theo cách để máy tính có thể hiểu được
nó.
- Because of the complex electronic circuitry of a computer, data can be either stored or moved about at high speeds. Do có mạch tinh vi của máy tính, dữ liệu có thể được lưu trữ hoặc xoá đi với tốc độ nhanh.
- The processor is the central component of a computer system.Bộ sử lý là linh kiện trung tâm của hệ thống máy tính.
- All other devices used in a computer system are attached to the CPU. Tất cả các thiết bị khác được dùng trong máy tính đều được kết nối với bộ sử lý trung tâm.
- Memory devices are used for storing information. Tất cả các bộ nhớ đều được dùng để lưu thông tin.
Bài khoá
Corpputers are machines designed to process, electronically, specially prepared pieces of
information which are termed data. Handling or manipulating the information that has been given
to the computer, in such ways as doing calculations, adding information or making comparisons is
called processing. Computers are made up of millions of electronic devices capable of storing data
or moving them, at enormous speeds, through complex circuits with different functions.
All computers have several characteristics in common, regardless of make or design.
Information, in the form of instructions and data, is given to the machine, after which the machine
acts on it, and a result is then returned. The information presented to the machine is the input; the
internal manipulative operations, the processing; and the result, the output. These three basic
concepts of input, processing, and output occur in almost every aspect of human life whether at
work or at play. For example, in clothing manufacturing, the input is the pieces of cut cloth, the
processing is the sewing together of these pieces, and the output is the finished garment.
Figure shows schematically the fundamental hardware components in a computer system. The centerpiece is called either the computer, the processor, or usually, the central processing unit (CPU). The term "computer" includes those parts of hardware in which calculations and other data anipulations are performed, and the high-speed internal memory in which data and calculations are stored during actual execution of programs. Attached to the CPU are the various peripheral devices such as card reader and keyboards (two common examples of input devices). When data or program need to be saved for long period of time, they are stored on various secondary memory devices of storage devices such a magnetic tapes or magnetic disks.
Computers have often been thought of as extremely large adding machines, but this is a very narrow view of their function. Although a computer can only respond to certain number of instructions, it is not a single-purpose machine since these instructions can be combined in an infinite number of sequences. Therefore, a computer has no known limit on the kinds of things it can do; its versatility is limited only by the imagination of those using it.
In the late 1950s and early 1960s when electronic computers of the kind in use today were
being developed, they were very expensive to own and run. Moreover, their size and reliability
were such that a large number of support personnel were needed to keep the equipment operating.
This has all changed now that computing power has become portable, more compact, and cheaper.
In only a very short period of time, computers have greatly changed the way in which many
kinds of work are performed. Computers can remove many of the routine and boring tasks from
our lives, thereby leaving us with more time for interesting, creative work. It goes without saying
that computers have created whole new areas of work that did not exist before their development.
Bài dịch
1. Máy tính là máy được thiết kế để xử lý bằng điện tự những mẩu tin đã được chuẩn bị
đặc biệt gọi là dữ liệu. Việc điều khiển hay thao tác các thông tin đã đưa vào máy bằng
những phương pháp như tính toán, bổ sung hay so sánh thông tin được gọi là sử lý. Máy
tính được cấu thành từ hàng triệu thiết bị điện tử có khả năng lưu trữ hoặc di chuyển dữ
liệu, với tốc độ thật lớn, qua các mạng phức tạp có chức năng khác nhau.
2. Tất cả máy tính đều có chung một số đặc tính, không tính đến việc chế tạo hay thiết kế.
Thông tin được đưa vào máy tính dưới hình thức lệnh và số liệu, sau đó máy tính sử lý
và cho kết quả. Tin được đưa vào máy tính gọi là đầu nhập, hoạt động thao tác bên trong
gọi là sử lý, và kết quả nhận được gọi là đầu xuất. Ba quan niệm về đầu nhập, sử lý, đầu
xuất này hầu như xảy ra trong mọi lĩnh vực của cuộc sống con người, dù đang làm việc
hay chơi đùa cũng thế. Ví dụ trong sản xuất quần áo, đầu nhập là vải được cắt, sử lý, ráp
và may, đầu xuất là quần áo hoàn chỉnh.

3. Hình mô tả những bộ phận cơ bản cấu thành phần cứng trong hệ thống máy tính dưới
dạng sơ đồ. Phần trung tâm được gọi là máy tính, bộ xử lý, hay thường gọi là bộ xử lý
trung tâm. Thuật ngữ máy tính bao gồm những bộ phận phần cứng này, nơi thi hành các
tính toán và những thao tác dữ liệu khác, và bộ nhớ trong tốc độ cao nơi lưu trữ dữ liệu
và tính toán trong quá trình thực hiện trên thực tế chương trình phần mềm vào bộ xử lý
trung tâm là những thiết bị ngoại vi khác nhau, như bộ đọc thẻ, và bàn phím (hai ví dụ
thông thường về thiết bị nhập tin). Khi cần lưu trữ dữ liệu hoặc chương trình trong thời
gian dài, chúng sẽ được lưu vào các thiết bị nhớ phụ hay lưu trữ như băng từ hay đĩa từ.
4. Máy tính được cho là máy tính cộng cực lớn, nhưng đây là cái nhìn hạn hẹp về chức
năng của chúng. Mặc dù máy tính chỉ có thể phản hồi một số lệnh nhất định nhưng nó
không phải là cỗ máy đơn năng vì những lệnh này có thể kết hợp thành vô số chuỗi lệnh.
Do vậy máy tính không bị giới hạn ở loại công việc mà nó có thể thực hiện, khả năng
của máy tính chỉ bị giới hạn bởi trí tượng tượng của người sử dụng.
5. vào cuối năm 50, 60 khi máy tính điện tử, loại máy ngày nay bạn thương sử dụng đang
trên đà phát triển, mua và vận hành chúng rất đắt tiền. Hơn thế với một kích thước và độ
tin cậy như thế, phải cần một số lượng nhân viêc phụ trợ máy mới vận hành được. Hiện
nay đã thay đổi, máy tính có thể xách tay, gọn hơn và rẻ tiền hơn.
6. Chỉ trong một thời gian ngắn, máy tính thay đổi thực hiện nhiều loại công việc . Máy
tính có thể loại bỏ nhiều công việc nhàm chán khỏi cuộc sống chúng ta, do đó chúng ta
có nhiều thời gian hơn dành cho hứng thú và sáng tạo. có thể nói rằng máy tính đã tạo ra
nhiều lĩnh vực công việc mới chưa từng tồn tại trước khi máy tính phát triển. trong đầu đĩa và nút bật được ấn thì ta sẽ nghe thấy nhac. Hầu hết mọi người đều không quan tâm xem đầu đĩa làm việc thế nào. Một hệ thống như vậy được gọi là hộp đen bởi các thành phần của hệ thống không được mọi người biết đến. Điều quan tâm chính là hệ thống đã thực hiện được tác vụ của nó.

UNIT 4: HARDWARE AND SOFTWARE (Phần cứng và phần mềm)
Các ý chính trong bài
- A computer system needs both hardware and software to be complete. Một hệ thống
máy tính cần có cả phần cứng và phần mềm để hoàn thiện.
- A system implies a good mixture of parts working together. Một hệ thống gồm các
thành phần kết nối chặt chẽ với nhau.
- The computer is the hardware. Máy tính là một phần cứng.
- The processor is usually referred to as the CPU. Bộ sử lý thường để nói tới bộ CPU.
- The computer means the processor and the internal memory. Từ máy tính để chỉ bộ sử
lý và bộ nhớ trong.
- Systems software is usually referred to as programs. Phần mềm các hệ thốn thường để
chỉ các chương trình.
- Complete software/hardware products are called turnkey systems. Các sản phẩm phần
mềm/phần cứng hoàn thiện được gọi là các hệ thống ứng dụng cụ thể turnkey.
- Computers process specially prepared items of information. Máy tính sử lý các mục
thông tin đã được chuẩn bị đặc biệt trước.
Bài khoá:
In order to use computers effectively to solve problems in our environment, computer systems are devised. A "system" implies a good mixture of integrated parts working together to form a useful whole. Computer systems may be discussed in two parts.
The first part is hardware - the physical, electronic and electromechanical devices that are
thought and recognized as "computers". The second part is software - the programs that control
and coordinate the activities of the computer hardware and that direct the processing of data.
Figure shows diagrammatically the basic components of computer hardware joined together in a computer system. The centerpiece is called either the computer, the processor, or usually the central processing unit (CPU). The term "computer" usually refers to those parts of the hardware in which calculations and other data manipulations are performed, and to the internal memory in which data and instructions are stored during the actual execution of programs. The various peripherals, which include input and/or output devices, various secondary memory devices, and so on, are attached to the CPU.
Computer software can be divided into two very broad categories systems software and
application software. The former is often simply referred to as "systems". These, when brought
into internal memory, direct the computer to perform tasks. The later may be provided along with
the hardware by a systems supplier as part of a computer product designed to answer a specific
need in certain areas. These complete hardware/software products are called turnkey systems.
The success or failure of any computer system depends on the skill with which the hardware and software components are selected and blended.A poorly chosen system can be a monstrosity incapable of performing the tasks for which it was originally acquired.

Bài dịch
1. Nhằm sử dụng máy tính một cách có hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề của
môi trường, hệ thống máy tính ra đời. hệ thống ngụ ý tập hợp các thành phần hợp nhất
hoạt động với nhau tạo thành một tổng thể có ích. Có thể bàn về hệ thống máy tính
theo hai phần.
2. Thứ nhất là phần cứng, thiết bị vật lý, điện tử và cơ điện vốn được xem là máy tính.
Thứ hai là phần mềm, các chương trình điều khiển và phối hợp hoạt động của phần
cứng máy tính và chỉ đạo tiến trình sử lý dữ liệu.
3. Hình trình bày dưới dạng sơ đồ các thành phần cơ bản của phần cứng máy tính được
kết hợp với nhau trong một hệ thống máy tính. Phần trung tâm được gọi là máy tính,
bộ sử lý hay tên thông thường là bộ xử lý trung tâm.Thuật ngữ máy tính thường dùng
để chỉ những bộ phận cấu thành phần cứng này, nơi lưu trữ các tính toán cùng với
những dữ liệu và lênh khác trong suốt quá trình vận hành chương trình trên thực tế.
Các thiết bị ngoại vi khác bao gồm thiết bị đầu nhập hoặc thiết bị đầu xuất, nhiều thiết
bị đầu nhớ phụ đa dạng .. được kết nối với bộ xử lý trung tâm.
4. Có thể chia phần mềm máy tính thành hai phần lớn: phần mềm hệ thốngd và phần
mềm ứng dụng. Phần mềm thông thường chỉ được đề cập tới như là các hệ thống. Khi
được đưa vào bộ nhớ chính chúng sẽ chỉ đạo máy tính thi hành các tác vụ. Phần mềm
ứng dụng có thể được nhà cung cấp hệ thống bán cùng với phần cứng dưới dạng thành
phần của sản phẩm của máy tính, được thiết kế để đáp ứng một phần nhu cầu cụ thể
trong những lĩnh vực nhất định. Sản phẩm phần cứng, phần mềm hoàn chỉnh này được
gọi là chìa khoá trao tay.
5. Thành công hay thất bại của mọi hệ thống máy tính tuỳ thuộc vào kỹ năng lựa chọn và
phân phối các bộ phận cấu thành phần cứng và phần mềm. một hệ thống được chọn tồi
có thể trở thành một vật thể quái dị, không có khả năng thi hành những tác vụ người ta
đã dành cho nó lúc ban đầu.

Xem lý lịch thành viên http://hoaibao.forumvi.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết